Možné příčiny


Přehled hlavních (nejčastějších) příčin tinnitu

Tinnitus rozdělujeme na subjektivní a objektivní. U subjektivního tinnitu neexistuje zevní měřitelný zdroj zvuku. Objektivní tinnitus je měřitelný, vzniká například křečí středoušních svalů, turbulencí krve ve zúžených tepnách a/nebo v cévnatých nádorech v oblasti hlavy a krku. Léčba tinnitu je tzv. léčbou “kauzální” – tj. léčba, která je zaměřena na příčinu tinnitu. Zde uvádíme výčet některých možných příčin tinnitu (jde o nejčastější příčiny, bohužel nelze vypsat seznam všech možných příčin tinnitu, jelikož takový neexistuje):

Subjektivní tinnitus
Obecně se má za to, že většina případů subjektivního tinnitu vzniká z ušních (otologických) příčin, zpravidla při nedoslýchavosti způsobené poruchou tzv. vnitřního ucha (smyslových buněk) a/nebo ve sluchovém nervu vedoucím zvukové impulzy do mozkových sluchových center. V těchto případech hovoříme o tzv. senzorineurální nedoslýchavosti.

Druhou nejčastější příčinou subjektivního tinnitu jsou srdečněcévní (kardiovaskulární) nemoci zpravidla spojené s výskytem aterosklerózy. Například vysokým krevním tlakem (hypertenzí) trpí 25% nemocných s tinnitem.

Příčiny subjektivního tinnitu

Většina ušních chorob

 • Mazová zátka a cizí těleso v zevním zvukovodu, kostní výrůstek zvukovodu (exostóza), poškození bubínku.
 • Záněty středního ucha (mezotitidy) – zvláště chronické záněty s cholesteatomem (nezhoubný zánětlivý tumor), záněty vnitřního ucha (labyrintitidy).
 • Neprůchodnost sluchové trubice (tato trubice vede ze středního ucha do nosohltanu a vyrovnává tlak ve středním uchu; normální tlak ve středouší je nezbytný pro normální pohyb bubínku a sluchových kůstek).
 • Stařecká nedoslýchavost neboli presbyacusis (stárnutím se postupně zhoršuje sluch zvláště ve vysokých frekvencích).
 • Profesionální nedoslýchavost (poškození sluchu nadměrným hlukem a vibracemi na některých rizikových pracovištích).
 • Menièrova nemoc: choroba, jejímž podkladem je pravděpodobně porucha rovnováhy tekutin ve vnitřním uchu, zpravidla přetlak – hydrops labyrintu. Projevuje se záchvaty závratě s nevolností, tinnitem a později trvalou poruchou sluchu. Jsou-li podobné příznaky způsobeny jinou známou nemocí (například poruchami krční páteře, endokrinními potížemi), hovoříme o Menièrově syndromu.
 • Otoskleróza je onemocnění charakterizované přestavbou kostních částí středního ucha (fixace a nehybnost třmínku v oválném okénku) a někdy i vnitřního ucha a jejich poškozením. Projevuje se tinnitem a nedoslýchavostí. V počátečních fázích nemoci je možné chirurgické řešení.
 • Nádory, zejména tumor 8. hlavového nervu (tzv. statoakustiku, neboli Neurinom akustiku – Vestibulární schwannom), aj.
 • Úrazy – otřesy, zlomeniny lební spodiny a poranění mozku.

Akustické trauma

 • Akutní akustické a explozní trauma
 • Akustické trauma je akustický úraz, který vzniká vlivem krátkého hlukového impulsu (100 – 140 dB). Tedy vlivem krátkých zvuků vysoké intenzity (výstřely, třesky apod.), u nichž se pro krátkost nástupu intenzivního zvuku nemohou uplatnit středoušní reflexy ani obranné mechanismy vnitřního ucha, může náhlou změnou tlaku dojít k mechanickému poškození smyslové buňky ve vnitřním uchu a některé části středního ucha (poškození bubínku a středoušních kůstek). Nemocní pociťují zalehnutí a šelest, návrat sluchu v pásmu řeči bývá dobrý, trvalá částečná ztráta zůstává obvykle nad 4 kHz. Opakováním úrazu se míra úpravy zmenšuje a rozsah poškození prohlubuje. Dochází k akutnímu poškození sluchu, které zpravidla zanechává trvalou změnu sluchu, provázenou někdy šelesty. Méně typicky vzniká akutní trauma opakovanými zvukovými rázy.Explozní trauma je úraz z náhlého tlakového rozdílu, má ráz mechanický a vedle poruchy sluchu bývá často porucha rovnováhy s narůstající intenzitou se přidružuje poranění dýchacích cest a plicního parenchymu aj. Pokles sluchu se dotýká širokého frekvenčního pásma. Velikost poškození struktur středního ucha, a tím i převodní složka nedoslýchavosti mohou dominovat. K roztržení bubínku při působení zvukové vlny (která je rovněž tlaková) nastává v nárazovém impulzu 180 dB.
 • Chronické akustické trauma (nedoslýchavost z dlouhodobého přetížení hlukem)
 • Častěji, než krátkými hlukovými impulsy, se setkáváme se silnými, opakovanými a dlouhodobými hluky, které vyčerpávají energetické zásoby a látkovou výměnu ucha a působí poruchu činnosti a zánik smyslových buněk. Působením těchto hluků dochází k dlouhodobé sluchové únavě, její akumulaci a přetížení sluchu. Nejdříve bývají poškozeny zevní smyslové buňky, sloužící ke vnímání jemných zvuků a jejich kvalitativnímu zhroucení. Poškození se proto neprojevuje jako porucha sluchu v běžném smyslu slova, tj. neovlivňuje možnost dorozumění. Teprve při postižení vnitřních vláskových buněk dochází ke změnám slyšení hovorové řeči na pozadí mírného hluku nebo šumu. Poruchu z počátku odhalí jen audiometrické vyšetření, kdy je zjišťován pokles ostrosti sluchu při frekvenci 4 kHz, typický pro poškození sluchu hlukem. Subjektivně vznikají u postižených pocity tlaku v hlavě a uších, celková únava neodpovídá námaze, pocit zahlušení, často hučení v uších, vzácně neurčité závraťovité stavy. Tyto příznaky časem ustupují a vzniká návyk na hluk.

Srdečněcévní choroby

 • Ateroskleróza je onemocnění tepen („kornatění“), při němž se v jejich stěnách ukládají tukové látky (ve formě tzv. ateromu) a druhotně i vápník. Tepna je takto poškozována, ztrácí pružnost a dochází k jejímu postupnému zužování až uzávěru (obliteraci) s následným nedokrvením (ischemií) přislušné části organismu. Nejnápadnější jsou tyto změny na věnčitých tepnách srdce (ischemická choroba srdeční), na tepnách dolních končetin a na mozkových tepnách („sklerózu“ jako poruchu paměti ve vyšším věku často způsobuje právě ateroskleróza). Mimoto mohou být postiženy i další tepny. Ateroskleróza je nejčastější příčinou srdečního infarktu, cévních mozkových příhod (iktů – tzv. „mrtvicí“, včetně nedoslýcavosti a tinnitu). Příčinou aterosklerózy jsou tzv. „rizikové faktory“, které zahrnují vysokou hladinu krevních tuků (zejména cholesterolu), vysoký krevní tlak (hypertenzi), kouření, obezitu, cukrovku, stres, nedostatek pohybu aj.
 • vysoký krevní tlak (hypertenze) aj.

Nemoci látkové výměny (metabolické poruchy)

 • zvýšená hladina krevních tuků (hyperlipidémie, včetně zvýšené hladiny cholesterolu)
 • cukrovka (diabetes mellitus)
 • snížená funkce štítné žlázy (hypotyreóza)
 • zvýšená funkce štítné žlázy (hypertyreóza)
 • nedostatek vitaminů, zinku aj.

Neurologické poruchy

 • choroby krční páteře (vertebrogenní onemocnění)
 • poruchy prokrvení mozku (zúžení až uzávěr cév, krvácení)
 • úrazy hlavy a krku
 • whiplash (poranění v důsledku prudkého nárazu, v důsledku autonehod či sportovních úrazů)
 • roztroušená skleróza (sclerosis multiplex)
 • stavy po zánětu mozkových blan (meningitidě), po zánětech nervové tkáně
 • nádory – zvláště v oblasti mostomozečkového koutu aj.

Dlouhodobé užívání léků: aspirin, nesteroidní antirevmatika, aminoglykosidy, chinin, těžké kovy aj.

Zubní poruchy

 • postižení čelistního kloubu (degenerativní onemocnění – artróza, pozánětlivé a poúrazové stavy aj.)
 • poruchy skusu a postavení zubů
 • chorobně prodloužený styloidní výběžek (jde o trn spánkové kosti, na který se upínají některé krční svaly a vazy)

Psychiatrická onemocnění

 • Somatoformní (psychosomatické – „psychogenní“) choroby jsou duševní (psychické) poruchy projevující se tělesnými (somatickými) příznaky bez poruchy některého orgánu (bez organické příčiny). Jejich vznik může navazovat na působení stresové události.
 • porucha adaptace na stres
 • deprese
 • úzkostné stavy (anxieta)
 • kouření cigaret, užívání „lehkých“ i „těžkých“ drog aj.

Různé

 • lymská borelióza – mnoho pacientů s touto infekční nemocí vyvolané bakteriemi trpí mimo jiné i tinnitem – dle statistiky serveru borelioza.cz až 40% z nich
 • parazité, bakterie, virová onemocnění – přestože dosud nebyl prokázán přímý vliv těchto faktorů, mnoho pacientů uvádí tinnitus jako doprovodný jev např. při nakažení chlamydiemi apod.
 • systémová choroba přestavby kostí (Pagetova nemoc)
 • kombinace uvedených poruch včetně objektivních příčin tinnitu aj.

Příčiny objektivního (pulzatorického) tinnitu

Normální cévní variace v oblasti krční páteře a hlavy

 • aberantní arteria carotis interna
 • vysoký stav jugulárního bulbu
 • dehiscentní jugulární bulbus
 • perzistence arteria stapedia

Převážně nezhoubné nádory krční páteře a hlavy

 • paragangliom (chemodektom)
 • nádor z mozkových obalů (meningeom)
 • cévní nádory spánkové kosti
 • vzácně zhoubné (maligní) nádory a vzdálená dceřiná ložiska zhoubných nádorů – metastázy aj.

Získáné cévní poruchy

 • ateroskleróza (viz výše)
 • cévní anomálie: durální a extrakraniální arteriovenózní malformace
 • fibromuskulární dysplazie
 • zánět cévní stěny: artritida
 • tepenná výduť (aneurysma arteria carotis interna)
 • cévní komprese sluchového nervu v mostomozečkovém koutu aj.

Mechanické abnormality

 • otevřená sluchová trubice (Eustachova tuba)
 • křeče svalů měkkého patra (palatomyoklonus)
 • křeče svalů ve středním uchu